Ondergetekende: Lucia Neimann
Adres: A. de Gelderhage 34
PC/Plaats: 3437 KB Nieuwegein 
Email: lucia@lovely-asta.nl

 
Tel.: 06 43783297
Fokkerlid van: NLKV

Zegt toe dat haar kater:
Ras: Abessijn
Stamboeknummer: —–

 
Kleur: ——
Chipnummer: —–

De poes:
Ras:
Stamboeknummer:
Eigenaar poes:
Adres:
PC/Plaats:
E-mail:

 
Kleur: ——
Chipnummer: —–

Zal laten dekken. Het dekgeld bedraagt: € 650,- te voldoen bij het ophalen van de poes en na constatering, door de eigenaar van de kater, van tenminste één dekking.

Wijze van betaling: De eigenaar van de poes dient de kosten te voldoen wanneer de poes de kater verlaat en krijgt dan een dekbewijs mee.

De kater eigenaar zal:

  • Wel een gratis (her)dekking toestaan indien de poes ondanks een geslaagde dekking niet drachtig blijkt te zijn.
  • Wel gratis (her)dekking toestaan indien de kittens te vroeg geboren worden en daardoor niet levensvatbaar zijn. Heeft de poes al eerder een nestje met problemen/dode kittens gegeven, dan vervalt de (her)dekking. •
  • Wel gratis (her)dekking toestaan indien het nest uit slechts één kitten bestaat, binnen een jaar na geboorte zolang de kater niet gecastreerd is. Of € 150,- terug van het dekgeld. In overleg met de poezen eigenaar.

Voldaan d.d.:

Paraaf:

Vereiste vaccinaties en testen Poes:   Kater:  
Katten/niesziekte enting Datum: Uitslag: Datum: Uitslag:
SNAP test FELV/FIV Datum: Uitslag: Datum: Uitslag:
Patella Luxatie Datum: Uitslag: Datum: Uitslag:
Gentest PKdef Datum: Uitslag: Datum: Uitslag:
Gentest PRA rdAc Datum: Uitslag: Datum: Uitslag:
Test Tritrichomonas Foetus (TF) Datum: Uitslag: Datum: Uitslag:
Gentest Giardia Datum: Uitslag: Datum: Uitslag:
Oogspiegeltest PRA Datum: Uitslag: Datum: Uitslag:
Bloedgroep Datum: Uitslag: Datum: Uitslag:
         

De eigenaar van de hierboven vermelde poes ontslaat de katereigenaar van de verplichting de dekking te laten plaatsvinden indien:

  • De poes zich na 3 dagen nog niet krols betoont, mag terugkomen als de poes goed krols is;
  • De poes bij nadere beschouwing enigerlei parasieten bij zich draagt;
  • De poes symptomen vertoont van een ziekte waardoor de gezondheid van de kater in gevaar kan komen; De poes zodanig gedrag vertoont dat zij door dit gedrag gevaar kan opleveren voor de gezondheid van de kater

Aldus in tweevoud overeengekomen

Datum:

Handtekening eigenaar kater

Plaats

Handtekening eigenaar poes